Házirend

Ingrid Vendégház és Wellness Pilisszentiván Szabadság út 104/b

Tisztelt Vendégeink!

A házirend a vendégház része.

Bejelentkezés

A vendégek ház kulcsot kapnak, amelyhez a házban lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a vendégház számára lényegesnek minősített szerződési feltétel.

A vendégházat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni.

A vendégház korábbi elfoglalása esetén a vendégház jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

 

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot üzemeltető cégnek átadni.

A szoba későbbi elhagyása esetén a vendégház jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

A vendég a vendégház tartózkodása ellenértékét legkésőbb a vendégházból való végleges távozása előtt köteles kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a vendégház jogosult a vendég vendégházba bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a vendégház rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

 Késedelmes fizetés esetén késedelmi kötbért érvényesít a vendégház üzemeltetője a vendéggel szemben melynek mértéke 10.000,- Ft/késedelmes napok száma

A vendégnek felróható meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért érvényesít a vendégház üzemeltetője, melynek mértéke a teljes foglalási díjjal egyezik meg.

 

Látogatók

A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a vendégház kizárja.

 

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A vendégház szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

 

Vendégház eszközök, berendezések

A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetés szerűén használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a vendégház felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag a vendégház előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A vendégház szobái bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a vendégház munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Vendégház bármilyen dolog elvitele a vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a vendégház megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a vendégház üzemeltetőjének. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a vendégház kizárja.

A vendég köteles rendeltetés szerűén és fokozott gondossággal kezelni a vendégház helyiségeit, létesítményeit, berendezéseit, felszereléseit. Az igény bevett területért, helyiségek, felszerelési és berendezési tárgyakért, a bennük bekövetkező esetleges károkért a vendég teljes felelősséggel tartozik. A vendég készfizető kezességet vállal a vendégei által igénybe vett szolgáltatások alapján általuk meg nem térített díjak tekintetében, illetve a vendégei által okozott károk és költségek vonatkozásában.

 

Wi-fi- internet

A vendégházban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a vendégházban való bejelentkezéskor, egy időben kapja meg.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a vendégház nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a vendégház nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

Biztonság

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palackok a vendégházban találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani az üzemeltetőt.

 

A vendégházba területére be nem vihető dolgok

A vendégházba az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotróp anyag,

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a vendégház kizárja. 
A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a vendégháznak.

 

Dohányzás

A Vendégház épületében a dohányzás Tilos. Dohányzás csak a kijelölt helyen lehetséges.

 

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a vendégház fedetlen és nem őrzött parkolójában.

Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentőlapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

 

Rendellenes magatartás

A lakok nyugalma érdekében a vendégház területén 22:00 órától tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerőjű televíziózás, rádiózás stb. A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

Éjszakai csendrendelet be nem tartása azonnali távozást von maga után, vendégház bérleti díja nem vissza térítendő!

 

WELLNESS

Wellness részleget mindenki saját felelőségre használja!

Hétköznapokon és hétvégén egyaránt.

Beltéri wellness 00:00 – 24:00, (jakuzzi- és infra szauna)

A Wellness részleg nyitva tartása változhat.

Kültéri medence: 8:00 – 22:00 használható

Jakuzzi és medencében italt és ételt bevinni Tilos!
Jakuzzi és medencébe üvegpohár(szilánk) kerül szűrőt kell cserélni melyet minden esetben kiszámlázunk a károkozónak ennek díja 50.000.- + Áfa

 

EGYÉB

S vendégház nem felel a rajta kívülálló okok miatti (pl. áramszünet, internet szolgáltatás kimaradása, közüzemi leállás stb.) hiányosságokért;

A vendégházi területre a vendég szerinti saját berendezést, eszközt, felszerelést behozhat. Ezen eszközök közüzemi díjigényét téríteni köteles amennyiben azok a kiemelkedő díjigényűek. Azok megrongálódásáért, esetleges eltűnéséért a vendégház felelősséggel nem tartozik. A vendégházat, annak létesítményeit és a berendezéseket mindenki csak saját felelősségére használhatja. A vendég az igénybevétel teljes időtartama alatt teljes felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők testi épségéért, a balesetmentes használatért.

A vendégház jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a) a vendég vagy vendége nem rendeltetés szerűén használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  • b) a vendég vagy vendége a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, kirívó alkoholos, vagy drogos befolyás alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
  • c) a vendég vagy vendége fertőző betegségben szenved
  • d) a vendég vagy vendége nem teljesíti az esedékes díj-, kár-, költségszámla, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

Háziállat vagy egyéb állat a vendégházba a vendégház üzemeltetőjének előzetes írásbeli jóváhagyásával vihető be.

Pilisszentiván, 2021.05.01.